uslove korišćenja

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA I ANGAŽOVANOSTI ZAPOSLENIH

platforma Pulser.online

www.pulser.rs

 

Uvod

Sajt www.pulser.rs u vlasništvu je kompanije Infostud 3 d.o.o. (u daljem tekstu Poslovi.infostud), PIB:104505119, iz Subotice, Vladimira Nazora 7.

Cilj istraživanja zadovoljstva zaposlenih je dati kompaniji učesnici istraživanja (u daljem tekstu Učesnik) alat za procenu zadovoljstva zaposlenih te mogućnost poređenja sa njihovom industijom a sve u cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih te postizanje boljih rezultata poslovanja.

U istraživanju mogu učestvovati svi poslodavci sa najmanje 10 zaposlenih koji posluju i prijavljeni su na teritoriji Republike Srbije.

 

Privatnost

Učesnik u Istraživanju učestvuje dobrovoljno. Učesnik će sajtu Poslovi.infostud, radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati istinite informacije koje se tiču Učesnika, koje nisu javne, tj. poverljive su i/ili privatne prirode.

Sajt Poslovi.infostud će, isto tako, radi omogućavanja izvršenja usluga pri procesu istraživanja, dati istinite materijale i informacije koje se tiču sajta Poslovi.infostud Učesniku, koje nisu javne, tj. poverljive su i/ili privatne prirode.

Pod pojmom 'Poverljiva informacija' smatraju se podaci, usmeni i/ili pisani (sačuvani na bilo kojem mediju), koji su u trenutku davanja informacija bili od strane koja daje informacije kao takvi i definisani, a namenjeni su isključivo za svrhu sprovođenja procesa istraživanja.

Obveza čuvanja Poverljivih informacija iz ovog članka ne primenjuje se u slučajevima kada zahtevi za njihovim davanjem proizlaze iz važećih propisa RS ili dolaze od ovlaštenih organa.

S obzirom na Poverljive informacije koje su mu date, sajt Poslovi.infostud se obavezuje da će ograničiti pristup Poverljivim informacijama samo na osobe čija službena zaduženja podrazumevaju prikupljanje i analizu tih informacija u gore navedenu svrhu, bilo da su osobe zaposleni sajta Poslovi.infostud ili da su vanjski saradnici kojima sajt Poslovi.infostud može, po potrebi, poveriti deo poslova.

 

Obveze Učesnika

Učesnik se obavezuje:

1. osigurati relevantan uzorak s obzirom na veličinu kompanije i sektore u kompaniji prema uslovima koji su navedeni na sajtu www.pulser.rs.

2. dobijeni anketni upitnik i poverljive informacije čuvati unutar kompanije (neće drugim pravnim subjektima davati poverljive informacije).

3. osigurati jednaku mogućnost učestvovanja svim zaposlenima.

4. distribuirati uputstva, anketne upitnike i kodove za zaposlene koji će učestvovati u Istraživanju, a koje će osigurati i dostaviti sajt Poslovi.infostud. U slučaju kada Učesnik istraživanje sprovodi na uzorku zaposlenih, struktura tog uzorka mora biti u skladu sa dostavljenim podacima o strukturi uzorka svih zaposlenih u kompaniji. Smernice za sastavljanje relevantnog uzorka: u zavisnosti od strukture kompanije prema sektorima, polu, godinama, stepenu obrazovanja, visini primanja i godinama radnog iskustva odabrati odgovarajući procenat zaposlenih.

U istraživanju mogu učestvovati svi zaposleni koji rade na puno ili skraćeno radno vreme i koji su najmanje 3. meseca u radnom odnosu i studenti (stalni) koji su u kompaniji duže od 6 meseci. U istraživanju ne mogu učestvovati praktikanti, studenti (koji se menjaju i kraće su u kompaniji od 6 meseci), zaposleni koji su za vreme sprovođenja istraživanja duže od 3. meseca na bolovanju ili porodiljskom odsustvu.

5. podmiriti račun za sprovođenje istraživanja u zakonskom roku. Račun se Učesniku dostavlja nakon sprovedenog istraživanja (iznos računa zavisi o ukupnom broju zaposlenih koji su ispunili anketni upitnik).

 

Obveze sajta Poslovi.infostud

Sajt Poslovi.infostud se obavezuje da će istraživanje sprovesti u navedenim segmentima i odgovarajućim rokovima:

1. sprovesti Istraživanje u terminu koji je dogovoren sa Učesnikom.

2. prikazati rezultate istraživanja Učesniku nakon isteka roka za sprovođenje Istraživanja.

3. dati Učesniku rezultate poređenja istraživanja (grupno poređenje sa drugim kompanijama učesnicama)

4. dostaviti uputstva, anketne upitnike, kutije i kodove za zaposlene kada se istraživanje sprovodi putem štampanih upitnika.

5. po završetku Istraživanja tj. nakon izvršene usluge, sajt Poslovi.infostud će dostaviti račun. Cena istraživanja zadovoljstva zaposlenih bazira se na osnovnoj ceni izveštaja i ukupnom broju anketiranih zaposlenih (ispunjeni anketni upitnici) te tipu istraživanja (štampani upitnici i/ili online upitnici). Više o cenama i popustima možete naći na na www.pulser.rs.

6. omogućiti pristup dodatnim analizama (filterima) koje se naplaćuju prema cenovniku koji se nalazi na stranici: www.pulser.rs

 

Nepravilnosti i sporovi

U slučaju utvrđivanja nepravilnosti u procesu sprovođenja Istraživanja, sajt Poslovi.infostud će obavestiti Učesnika o tome pismenim putem. Ponavljanje istraživanja može se obaviti jednom, isključivo na zahtev Učesnika.

Izvršitelj će za ponavljanje istraživanja poslati novi račun za sprovođenje istraživanja po redovnim cenama sprovođenja istraživanja bez mogućnosti obračuna popusta. Sajt Poslovi.infostud zadržava pravo direktnog kontaktiranja zaposlenih Učesnika prijavljenih u istraživanje zadovoljstva zaposlenih radi provere poštovanja procedure sprovođenja.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovih uslova i u vezi sa njima, kao i na pravne učinke koji iz tog proističu, konačno će se rešiti na Privrednom sudu u Subotici za pravna, odnosno Osnovnom sudu u Subotici za fizička lica.

Zatvori